Logopedas

Mokyklos logopedės Erikos Orlienės darbo laikas:

Pirmadienis 13.45–16.45
Antradienis 13.45–16.45
Trečiadienis 14.15–17.15

Mokyklos logopedo pagrindinės veiklos sritys:

  • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus;
  • nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, dėl jų kylančius specialiuosius ugdymosi poreikius;
  • bendradarbiauja su mokyklos pedagogais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), konsultuoja juos ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
  • sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko;
  • šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, padeda mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų rašymo bei skaitymo srityse (pagalba mokiniams teikiama ne pamokų metu);
  • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

Komentavimo galimybė išjungta.