Mokinio taisyklės

PATVIRTINTA
Mokinių tarybos posėdyje
2012 m. spalio 22 d.

 

ŠIAULIŲ SAULIAUS SONDECKIO MENŲ GIMNAZIJOS

MOKINIŲ PAREIGOS IR TEISĖS

Mokinio teisės

 1. Reikšti drąsiai savo nuomonę.
 2. Dalyvauti mokyklos savivaldoje ir popamokinėje veikloje.
 3. Rinktis religinę pažiūrą.
 4. Į vienodą mokytojų dėmesį ir pagarbų elgesį.
 5. Į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą.
 6. Konsultuotis individualiai su mokytojais ugdymo klausimais.
 7. Kreiptis į mokyklos administracijos atstovus dėl iškilusių klausimų ar bėdų.
 8. Turėti saugias ir higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas.
 9. Rinktis mokymosi būdą.
 10. Pasinaudoti kitomis įstatymų nustatytomis teisėmis.

Mokinio pareigos

 1. Lankyti pamokas ir nevėluoti į jas.
 2. Stropiai mokytis pagal savo gebėjimus.
 3. Saugoti ir tausoti mokyklos inventorių.
 4. Gerbti visus mokyklos bendruomenės narius.
 5. Apsirūpinti individualiomis mokymosi priemonėmis, jas nešiotis.
 6. Nevartoti necenzūrinių žodžių.
 7. Elgtis drausmingai bei kultūringai.
 8. Nešiukšlinti.
 9. Nekelti pavojaus savo ir aplinkinių sveikatai.
 10. Nerūkyti mokyklos teritorijoje, nevartoti alkoholio, narkotinių medžiagų.
 11. Laikytis visų mokymo sutartyje nustatytų sąlygų.

Komentavimo galimybė išjungta.