Eglės akordeonas skambėjo Paryžiuje

Šių metų liepos 3 dieną kartu su kitais M. Rostropovičiaus fondo globojamais jaunaisiais muzikantais Paryžiuje koncertavo mūsų Eglė Bartkevičiūtė. Koncertas vyko Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai proga. Tai ga­li­my­bė pla­čiau pri­sta­ty­ti Lie­tu­vos kul­tū­rą įvai­rio­se ša­ly­se. Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo ren­gi­nius Pra­ncū­zi­jo­je Lie­tu­vos Res­pub­li­kos am­ba­sa­da pra­dė­jo skam­biai – kon­cer­tu Luv­re. Drauge su Egle koncerte dalyvavo Ig­nas Mak­nic­kis (for­te­pi­jo­nas), Sta­sys Makš­tu­tis (klar­ne­tas), Žil­vi­nas Bra­zaus­kas (klar­ne­tas), Da­lia Kuz­ne­co­vai­tė (smui­kas).

Po koncerto Luvre. Lietuvos ambasados Prancūzijoje nuotrauka

Vie­na iš Luv­ro vyk­do­mų mu­zi­kos prog­ra­mų skir­ta jau­nie­siems mu­zi­kan­tams. Jos da­ly­viai po kon­cer­tų vie­no­je svar­biau­sių Par­yžiaus kon­cer­tų sa­lių vė­liau glo­bo­ja­mi ir ska­ti­na­mi. Prieš lie­tu­vių re­pe­ti­ci­ją Luv­ro kon­cer­tų sa­lės di­rek­to­rė Mo­ni­que De­viaux dar su­ren­gė Ž. Bra­zaus­ko,  D. Kuz­ne­co­vai­tės ir E. Bart­ke­vi­čiū­tės at­ski­ras perk­lau­sas (į šiuos jaunuosius atlikėjus de­da­ma daug vil­čių).

Kelionė buvo įspūdinga. Visą laiką kartu su jaunaisiais atlikėjais buvo Lietuvos ambasados darbuotojai. Buvo galimybė pasidžiaugti nuostabia  Monceau  parko gamta, Triumfo arkos didybe, Eifelio bokšto grakštumu. Daug pamatyta, patirta nepakartojamų įspūdžių. Paryžiaus publika buvo labai šilta. Jausmas puikus, kai jaunas žmogus supranta, jog būtent jam, vienam iš nedaugelio jaunųjų atlikėjų patikėta garbė pristatyti savo šalį vienoje iš prestižiškiausių salių Lietuvai reikšminga proga.

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.