Istorija

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija išaugo iš 1939 metais įkurtos Valstybinės Šiaulių vidurinės muzikos mokyklos, kurios įkūrėjas ir pirmasis direktorius – dirigentas, kompozitorius, pedagogas, profesorius Juozas Karosas.

Muzikos mokyklos atsiradimas Šiaurės Lietuvoje, nors ir lemiamas tragiškų Lietuvai įvykių – Klaipėdos krašto netekimo, Šiaulių miestui buvo labai reikšmingas.

Įvykiai Klaipėdoje 1939 m. sukosi taip sparčiai, jog Lietuvos valdžia nespėjo suorganizuoti savo įstaigų evakuacijos. Todėl tik Klaipėdos muzikos mokyklos direktoriaus J. Karoso ir sekretoriaus V. Jauniškio bendromis pastangomis buvo  iškovoti du vagonai mokyklos inventoriui pergabenti į Šiaulius, kur gyvenimo sąlygos buvo ramesnės. Atvykus į Šiaulius buvo paaiškinta, kad mokykla tebeturėsianti Klaipėdos vardą, užbaigsianti mokslo metus ir būsianti likviduota. Perspektyvos niūrios, bet prof. J. Karosas, optimistiškas žmogus, nenusiminė ir nusprendė kuo geriau užbaigti mokslo metus ir pasirodyti Šiaulių miesto visuomenei bei drauge su ja pasiekti, kad mokykla nebūtų likviduota, o įsitvirtintų Šiauliuose, kurie netekus Klaipėdos tapo stambiausiu Vakarų Lietuvos miestu ir buvo verti turėti muzikinį centrą. To paties reikalavo ir pedagogų bei mokinių, kurių dėl patogesnės geografinės padėties turėjo padaugėti, interesai. Be to, iš Klaipėdos atvykusio pedagogų kolektyvo branduolys stiprus, papildžius jį vietos jėgomis, buvo galima spręsti rimtus muzikų kadrų tolesnio rengimo uždavinius.

Šiauliečių viltys išsipildė, mokyklos pedagogų ir moksleivių likimas išsisprendė. Didelių direktoriaus J. Karoso pastangų dėka buvo pasiekta, kad nuo 1939 m. rugsėjo 1 dienos būtų atidaryta Šiaulių valstybinė vidurinė muzikos mokykla. Pedagogų tarybos posėdyje buvo numatytos 1939–1940 mokslo metų darbo gairės. Tai užfiksuota pirmajame protokole. Tuojau pat pradėta ruoštis naujiems mokslo metams. Spaudoje ir viešose vietose pasirodė skelbimai apie mokinių priėmimą. Į keturis skyrius – fortepijono, dainavimo, styginių instrumentų ir vargonų – buvo priimti 62 mokiniai. Į pirmąjį kursą įstojo J. Juzeliūnas, A. Lopas, E. Paulauskas, S. Sondeckis, A. Kalinauskas, prie jų prisijungė K. Kalinauskaitė, R. Karosaitė ir kai kurie kiti, vėliau išėję į platųjį muzikos kelią.

Tuo laikotarpiu dirbo iškilūs pedagogai, išugdę ne vieną jaunąjį muziką, tai: pianistai I. Prielgauskas, S. Juodvalkienė, S. Vainiūnas, dainininkai: S. Dievaitytė, J. Byra, smuikininkas P. Matiukas, violončelininkas P. Armonas, vargonininkas A. Verbickas. Muzikos teorijos dalykus dėstė direktorius J. Karosas ir kompozitorius J. Bertulis.

Gimnazijos pavadinimas ir statusas ne kartą keitėsi:

1939 m. – Valstybinė Šiaulių vidurinė muzikos mokykla
1959 m. – Šiaulių muzikos technikumas
1969 m. – Šiaulių aukštesnioji muzikos mokykla
1993 m. – Šiaulių konservatorija
2010 m. – Šiaulių Sauliaus Sondeckio konservatorija
2011 m. – Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų mokykla
2013 m. – Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija

Mokyklos direktoriai:

Regina Marozienė nuo 2020 m.
Irena Asauskienė 2006-2020
Jonas Lamauskas 1966-2006
Petras Juodelė 1958-1966
Jokūbas Dargis 1952-1958
Mykolas Zaščiurinskas 1949-1952
Jonas Byra 1945-1949
Juozas Karosas 1939-1945

Šiandien Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija – bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, pradinio ugdymo kartu su dailės ugdymu, pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu, akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, akredituotą vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programas). 1–12 klasių mokiniams suteikiamas visavertis ugdymas, sudaromos sąlygos realizuoti savo kūrybinius polinkius ir plėsti akiratį. Gimnazijoje mokiniai įgyja pradinį, pagrindinį išsilavinimą, o sėkmingai pabaigus mokymo programas ir išlaikius abitūros egzaminus, įgyjamas vidurinis išsilavinimas, gaunamas brandos atestatas, suteikiantis galimybę tęsti mokslus įvairios krypties studijų programose bet kurioje aukštojoje mokykloje.

Gimnazijoje veikia bendrojo ugdymo, meninio ugdymo, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriai. Visi mokytojai dalyvauja metodinių grupių veikloje. Gimnazijoje veikia šios metodinės grupės: pradinio ugdymo, bendrojo ugdymo, dailės, fortepijono, styginių instrumentų, gitaros, pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų, akordeono, liaudies instrumentų, choro dirigavimo ir dainavimo, bendrojo fortepijono 1–6 klasių, bendrojo fortepijono 7–8 ir I–IV gimnazijos klasių, muzikinio teorinio paruošimo, 1–8 klasių vadovų, I–IV gimnazijos klasių vadovų. Pedagogai aktyviai dalyvauja miesto, regiono ir šalies kultūriniame gyvenime, dalijasi sukaupta patirtimi, skatina mokinių meninės raiškos demonstravimą už gimnazijos ribų.

Kiekvienais mokslo metais galima pasidžiaugti vis ilgėjančiu gimnazijos mokinių – šalies ir tarptautinių konkursų laimėtojų, įvairių festivalių dalyvių, sąrašu. Tarp kviečiamų į tarptautinių konkursų laimėtojų pagerbimo iškilmes Lietuvos Respublikos Prezidentūroje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose visuomet Šiauliams atstovauja Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokiniai.

Komentavimo galimybė išjungta.