Mokinio taisyklės

Mokinio elgesio taisyklės

  1. Mokinys turi teisę:

 1.1.  mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje;

1.2. gauti geros kokybės švietimą;

1.3. gauti socialinę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą;

1.4. pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą, pasirenkamąsias mokomųjų dalykų programas ir jų modulius bei neformalaus ugdymo užsiėmimus;

1.5. dalyvauti gimnazijos savivaldoje;

1.6. rūpimais klausimais kreiptis į mokyklos administraciją, mokytojus ir darbuotojus;

1.7. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;

1.8. naudotis gimnazijos  biblioteka, kabinetuose esančiu inventoriumi ir informacinių technologijų įranga mokymosi tikslais.

  1. Mokinio pareigos:

2.1. laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, šių taisyklių ir kitų tvarką reglamentuojančių dokumentų, su kuriais mokiniai supažindinami pasirašytinai, reikalavimų;

2.2. gerbti mokytojus, mokinius, kitus bendruomenės narius ir nepažeisti jų teisių;

2.3. vykdyti gimnazijos administracijos, mokytojų ir savivaldos institucijų nutarimus;

2.4. stropiai mokytis, sąžiningai ir laiku atlikti skirtas užduotis;

2.5. nevėluoti ir nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties;

2.6. pateikti praleistas pamokas pateisinantį dokumentą iš karto (kitą dieną) po praleidimo (tėvai ar globėjai gali pateisinti ne daugiau kaip 3 dienas iš eilės, išskyrus atvejus, kai iš anksto gaunamas gimnazijos administracijos leidimas);

2.7. rūpintis savo ir kitų bendruomenės narių saugumu: nedelsiant kreiptis pagalbos į suaugusiuosius dėl gresiančio pavojaus, fizinio ir psichologinio smurto, pastebėtų įtartinų asmenų;

2.8.  laikytis higienos reikalavimų, rengtis tvarkingais ir etiketo normas atitinkančiais rūbais;

2.9. palaikyti švarą ir tvarką klasėje, gimnazijoje ir jos teritorijoje;

2.10. tausoti bei saugoti asmeninį ir  mokyklos turtą;

2.11. turėti priemones, skirtas ugdymo procesui;

2.12.aktyviai dalyvauti mokymosi procese ir užklasinėje veikloje;

2.13. baigęs vidurinio ugdymo programą mokinys privalo atsiskaityti su gimnazijos biblioteka ir grąžinti mokiniui skirtą laikinai naudoti mokyklos turtą.

  1. Mokiniui draudžiama:

3.1. fiziškai ar psichologiškai smurtauti, tyčiotis iš mokinių ar kitų gimnazijos bendruomenės narių;

3.2. vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius žaidimus, įžūliai ir provokuojančiai elgtis;

3.3. pamokoje naudotis mobiliuoju telefonu, garso ir vaizdo technika be mokytojo leidimo;

3.4. nusirašinėti, plagijuoti ir sukčiauti;

3.5. vėluoti į pamokas ir praleisti jas be priežasties;

3.6. vartoti alkoholį, tabako gaminius, elektronines cigaretes, narkotines bei psichotropines medžiagas;

3.7. gimnazijoje ir jos teritorijoje vartoti energetinius gėrimus bei jų turėti ar kitaip perduoti;

3.8. neštis į gimnaziją sveikatai ir gyvybei pavojingus daiktus.

 

Komentavimo galimybė išjungta.