Mokinių tarybos nuostatai

TVIRTINU:

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos direktorė

Irena Asauskienė

ŠIAULIŲ SAULIAUS SONDECKIO MENŲ GIMNAZIJOS

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS

1. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos Mokinių taryba (toliau vadinama – Mokinių taryba) yra aukščiausia mokinių savivaldos institucija, kuri išrenkama vieneriems mokslo metams.
2. Mokinių taryba savo veikloje vadovaujasi šiais nuostatais, Mokinių savivaldos modeliu ir demokratiškumo bei viešumo principais.

II. MOKINIŲ TARYBOS KOMPETENCIJA

3. Mokinių taryba:

3.1. atstovauja visų mokinių interesus gimnazijoje;
3.2. reaguoja į aktualijas ir ieško būdų iškilusioms problemoms spręsti;
3.3. svarsto gimnazijos mokinių pasiūlymus, teikia juos gimnazijos tarybai ir administracijai;
3.4. inicijuoja, organizuoja gimnazijos kultūrinius ir sportinius renginius;
3.5. skatina mokinių iniciatyvumą, kūrybiškumą ir pilietiškumą, suvienija juos bendrai veiklai;
3.6. dalyvauja ir teikia siūlymus rengiant gimnazijos metinę veiklos programą, ugdymo planus ir kitus dokumentus;
3.7. atsiskaito gimnazijos mokinių bendruomenei.

 

III. MOKINIŲ TARYBOS RINKIMAI IR VALDYMO STRUKTŪRA

4.Narius į Mokinių tarybą demokratiniu būdu išrenka klasės susirinkimas.
5. Kasmet, mokslo metų pradžioje (iki rugsėjo 5 d.) kiekviena klasė (nuo 5 klasės) į Mokinių tarybą deleguoja  iniciatyvius, pareigingus ir atsakingus mokinius.
6. Mokinių tarybos nariai bent kartą per savaite renkasi į posėdį. Posėdžio laiką ir vietą suderina tarpusavyje.
7. Kiekvienų metų gegužės mėnesį, Mokinių taryba surengia demokratiškus, kitų mokslo metų pirmininko rinkimus.

  1. Mokinių tarybos pirmininko funkcijos:
    8.1. vadovauja Mokinių tarybos veiklai;
    8.2. sušaukia posėdžius ir jiems pirmininkauja;
    8.3. parengia Mokinių tarybos veiklos plano projektą ir teikia nariams jį svarstyti;
    8.4. gali dalyvauti kitų gimnazijos savivaldos institucijų veikloje;

8.5. veikia ir atstovauja gimnazijai Mokinių tarybos vardu;

8.6. aukštesnei institucijai perduoda galutinį Mokinių tarybos nutarimą ar sprendimą.
9. Mokinių tarybos pirmininko sekretoriaus funkcijos:
9.1. protokoluoja Mokinių tarybos posėdžius;
9.2. renka ir kaupia medžiagą apie Mokinių tarybos veiklą.
10.Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojų(-jo) funkcijos:

10.1. pavaduoja Mokinių tarybos pirmininką šiam negalint atlikti pareigų (ligos, išvykimo ir kt. atvejais);

10.2. veikia ir atstovauja gimnazijai Mokinių tarybos vardu;

  1. Mokinių taryba sprendimus priima atviru balsavimo būdu posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

 

IV. MOKINIŲ TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

12.Mokinių tarybos narių teisės:
12.1. aktyviai dalyvauti, reikšti mintis ir siūlyti idėjas dėl Mokinių tarybos veiklos organizavimo ir įgyvendinimo;
12.2. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą;
12.3. organizuoti renginius, susirinkimus, susitikimus, diskusijas, apklausas, konferencijas ir kitą veiklą;
12.4. gauti informaciją, susijusią su gimnazijos veikla.
13. Mokinių tarybos nariai gali pasinaudoti ir kitomis teisėmis, kurios neprieštarauja gimnazijos nuostatams.
14. Mokinių tarybos narių pareigos:
14.1. aktyviai dalyvauti Mokinių tarybos posėdžiuose ir veikloje;
14.2. laikytis šių nuostatų ir vykdyti posėdžių metu priimtus sprendimus, įsipareigojimus ir pavedimus;
14.3. įgyvendinti parengtą veiklos planą;
14.4. informuoti savo klasės susirinkimą apie Mokinių tarybos veiklą, numatomus renginius ir pan.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Mokinių tarybos nariai gali būti pašalinti iš šios savivaldos institucijos sudėties, Mokinių tarybos balsų dauguma dėl:

15.1. šių nuostatų sąlygų ir mokinių elgesio taisyklių pažeidimo;

15.2. nedalyvavimo Mokinių tarybos veikloje ir posėdžiuose.
16. Mokinių tarybos veiklą kuruoja gimnazijos direktoriaus paskirtas administracijos atstovas.

17.Šie nuostatai gali būti papildyti ar pakeisti Mokinių tarybos iniciatyva ir sprendimu.

 

asada

Komentavimo galimybė išjungta.