Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams

II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS, REIKALINGOS ŠIUOLAIKINIAM DARBO PASAULIUI

Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001

Projektas vykdomas dviem etapais:
I etapas: 2009 m. balandžio 27 d.2012 m. balandžio 27 d.
II etapas: 2012–2013 m.

Pagrindiniai projekto tikslai – plėtoti mokymosi krypčių pasirinkimo galimybes 14–19 metų mokiniams, individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį; didinti mokinių pasirinkimo galimybes ir ugdymo turinio patrauklumą, atsižvelgiant į šiuolaikinio darbo pasaulio poreikius; plėtoti projekto dalyvių profesines kompetencijas.

Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos didesniam 9-12 klasių mokinių pasirinkimui, mokymo(si) individualizavimui ir krūvių mažinimui, žinių pritaikymui praktikoje, karjeros planavimui.

Sukurti metodiniai instrumentai padės koreguoti ir tobulins ugdymo procesą, didins mokymosi prieinamumą įvairių polinkių, poreikių ir gebėjimų mokiniams.

Projekto laukiamas rezultatas

Sukurta, parengta ir išbandyta:

  • ugdymo organizavimo modelis;
  • lietuvių kalbos, matematikos, istorijos ir gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) bendrosios programos, suskirstytos moduliais;
  • nauja meninio ugdymo programa;
  • verslumo gebėjimų ir darbinės veiklos gebėjimų ugdymo ir darbo pasaulio pažinimo metodinės rekomendacijos;
  • metodinės rekomendacijos menų ir technologijų mokytojams su garso ir vaizdo medžiaga (CD, DVD ir kt.).

Apie 450 projekto mokyklų mokytojų, mokyklų administracijos darbuotojų, švietimo specialistų plėtos profesinę kompetenciją.

Projekto tikslinės grupės

Mokytojai, mokyklų administracijos darbuotojai, švietimo institucijų darbuotojai, švietimo konsultantai.

Projekto vadovė – Sonata Likienė

Projekte dalyvaujančios ŠSSMM komanda:

Koordinatorė –  Neringa Brazaitienė

1. Rita Valiukienė, Matematika
2. Asta Vaičiūnienė, Biologija
3. Ona Girjotienė, Fizika
4. Dalė Marcišauskienė, Etika
5. Zita Gramailienė, Anglų kalba
6. Valerija Einorienė, Anglų kalba

Komentavimo galimybė išjungta.