Spec. pedagogė

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS DARBO GRAFIKAS

Rasa Sabaliauskienė

El. paštas: rasa.sabaliauskiene@sondeckis.lt

SAVAITĖS DIENA KONTAKTINĖS VALANDOS PIETŲ PERTRAUKA

 

NEKONTAKTINĖS VALANDOS
PIRMADIENIS 08.00-08.45

10.45-11.30

12.00-12.45

 

11.30-12.00 08.00-09.40

09.50-10.35

ANTRADIENIS 08.55-09.40

10.45-11.30

12.00-12.45

12.55-13.40

 

11.30-12.00 08.00-08.45

09.50-10.35

TREČIADIENIS 08.55-09.40

09.50-10.35

11.30-12.00 08.00-08.45

10.45-11.30

12.00-12.45

 

Specialiojo pedagogo veiklos  tikslas –  teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos.

 Specialiojo pedagogo funkcijos

  • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą gimnazijoje.
  • Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius SUP (specialiųjų ugdymosi poreikių) mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko bendradarbiaudamas su mokytojais dalykininkais, SUP mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese.
  • Padeda SUP mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) vedant individualius, pogrupinius  užsiėmimus mokiniams ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių turinčio mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, SUP mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja.
  • Teikia rekomendacijas mokytojams kaip pritaikyti SUP mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias ugdymo programas.
  • Naudoja ugdymo procese mokymo priemones, atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių turinčių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį.
  • Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus.
  • Tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus, rengia veiklos programą ir ataskaitą.
  • Šviečia gimnazijos bendruomenę specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių turinčius mokinius.
  • Vykdo kitus gimnazijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pavedimus, susijusius su specialiojo pedagogo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato gimnazijos direktorius, suderinęs su specialiuoju pedagogu.

Komentavimo galimybė išjungta.