Tarpukario leidinių paroda „Jau sulaukėm 80 metų…“

Gimnazijos bibliotekos skaitykloje veikia tarpukariu leistų leidinių paroda „Jau sulaukėm 80 metų…“. Šios knygos, leistos 1921–1937 metais, jų amžius jau perkopė 80-metį.

Parodai leidinių iš savo asmeninės kolekcijos paskolino ilgametė bibliotekos darbuotoja Danutė Poškienė.

Senas leidinys – didelė vertybė, jis jau turi savo istoriją, mena jį skaičiusius žmones. Įdomu pamatyti, peržvelgti leidinius, iš kurių mokėsi mūsų proseneliai dar XX amžiaus pradžioje.

Skaitykloje galima pamatyti žymiąją „Aušrelę“. Ją rengė Jurgis Ambraška (1906–1945), Stepas Zobarskas (1911–1984), Peliksas Šinkūnas (1891–1970), Vincas Ruzgas (1890–1972). Tai buvo populiarus elementorius, pasirodęs 1936 metais, sulaukęs daug pakartotinių leidimų. Labai populiarus tuo metu buvo ir kitas parodoje eksponuojamas vadovėlis „Rūtelė“, kurį parengė pedagogas Mečislovas Vasiliauskas-Gerutis (1877–1957).

Parodoje daugelis leidinių susiję su muzika.

1921 m. Kaune buvo atspausdintas Miko Petrausko (1873–1937) operetės „Apvesdinkite ir mane“ klavyras. Jį galima pamatyti šioje ekspozicijoje.

Juozas Neimontas (1875–1963) buvo vienas iš pirmųjų lietuvių muzikų chorvedžių, tais sunkiais Lietuvai metais organizavęs chorus ir rengęs lietuviškus vakarus-koncertus. Jis rinko ir harmonizavo lietuvių liaudies dainas, platino draudžiamą lietuvišką spaudą, kėlė savo krašto žmonių muzikinę kultūrą. Visoje Lietuvoje greit išpopuliarėjo jo išplėtota liaudies daina „Pasisėjau žalią rūtą“. Juozas Neimontas parengė ir išleido nemažai dainų rinkinių. Šio muziko dainų rinkinį „Perlų vainikas“ (1926) galima išvysti ir parodoje.

Jonas Bendorius (1889–1954) parašė muzikos kritikos ir publicistikos straipsnių, harmonizavo lietuvių liaudies dainų. Išpopuliarėjo jo mišriam chorui harmonizuotų dainų rinkinys „Aušrelei beauštant“ (1920). Skaitykloje turime galimybę vartyti šio leidinio antrąjį leidimą, pasirodžiusį 1934 metais.

Gimnazijos bibliotekoje galima pamatyti knygą, kuri skirta Lietuvos kompozitoriui, vargonininkui, choro dirigentui, dainininkui Česlovui Sasnauskui (1867–1916). Tai 1936 m.  išleista trumpa iliustruota biografija ir jo darbų apžvalga 20 metų mirimo sukakčiai paminėti, sudaryta Juozo Žilevičiaus (1891–1985).

Kompozitorius S. Šimkus (1887–1943) pagrįstai laikomas lietuvių muzikos klasiku. Jį žavi gamtos poezija, buities vaizdai, meilės lyrika. Muzikas sugebėjo atrinkti vertingas liaudies melodijas ir pritaikyti jas chorui. Jo dainos buvo leidžiamos įvairiais rinkiniais. Parodoje galima pamatyti 4 leidinius iš 5 sąsiuvinių rinkinio „Lietuvių liaudies dainos“, kurie išleisti 1937 m. Kaune.

Juozas Gaubas (1879–1962) – vargonininkas, dirigentas, chorvedys, pedagogas, kompozitorius, sukūrė ir harmonizavo lietuvių liaudies dainų chorams ir solistams. 1924 m. parašė muziką Šiaulių gimnazijos himnui. Nemaža jo dainų išleista. 1937 m. pasirodė knygelė „Mažųjų dainos“ mokykloms, kurią galima matyti ir parodoje.

Nuoširdžiai dėkoju Danutei Poškienei už suteiktą galimybę šias unikalias knygas eksponuoti gimnazijos skaitykloje.

Bibliotekininkė Rasa Zurbienė

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.