Dalyko keitimo aprašas

PATVIRTINTA
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų
gimnazijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 2 d.
įsakymu Nr. VĮ-87)
(Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų
gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 4 d.
įsakymo Nr. VĮ-38 redakcija)

DALYKO, DALYKO MODULIO IR DALYKO KURSO
KEITIMO TVARKOS APRAŠAS  

 1. Šis aprašas reglamentuoja Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos (toliau – Gimnazija) mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu ir vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programas, dalyko, dalyko modulio ir dalyko kurso keitimo tvarką.
 2. Gimnazijos III klasės mokiniai dalykų pasirinkimą gali keisti rugsėjo 1–5 dienomis, nuo 2 pusmečio pradžios ir pasibaigus mokslo metams.
 3. Gimnazijos IV klasės mokiniai dalykų pasirinkimą gali keisti tik rugsėjo 1–5 dienomis.
 4. Dalykus, kuriems taikoma pavienio mokymosi forma, rinktis ar jų atsisakyti galima tik pasibaigus mokslo metams.
 5. Dalyką, dalyko modulį ar kursą galima keisti už jį atsiskaičius ir gavus patenkinamą įvertinimą.
 6. Mokinys turi pateikti motyvuotą prašymą Gimnazijos direktoriui.
 7. Dalyko mokytojas parengia rekomendacijas programos ar dalyko kurso skirtumui likviduoti ir aptaria su mokiniu.
 8. Dalyko mokytojas organizuoja įskaitą, suderinęs su mokiniu įskaitos laikymo laiką, formą ir vietą.
 9. Jei įskaita išlaikoma pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, įvertinimas, prie kurio pažymimas kursas raidėmis B (bendrasis) arba A (išplėstinis), įrašomas stulpelyje prie pusmečio ar metinių pažymių. Mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko programos bendrąjį kursą ir kurį tenkina turimas išplėstinio kurso įvertinimas, laikyti įskaitos nereikia.
 10. Jei nėra galimybės tenkinti mokinio pasirinkimo, dalyką leidžiama mokytis savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, remiantis Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo (Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049) 13 punktu. Į mokinio savarankiško mokymosi krūvį įskaitomas dalyko kursui skirtas pamokų skaičius.
 11. Dalyko, dalyko modulio ir dalyko kurso keitimas įforminamas Gimnazijos direktoriaus įsakymu.
 12. Mokiniui pakeitus dalykų pasirinkimą, padaromi pakeitimai jo individualaus ugdymosi plane.
 13. Mokiniui atsisakius mokytis dalyką, dalyko modulį, pakeitus dalyko kursą, dienyne padaromi atitinkami įrašai.

Komentavimo galimybė išjungta.